english русский česky

solidifikace,homogenizace,solidifikační linka,peletizace,peletizační linka

Inženýrská činnost (služby)

Technologické celky dodáváme komplexně, tj. včetně rozboru potřeb zákazníka, návrhu řešení, zpracování projektové dokumentace a provozních předpisů, zajištění příslušných povolení, vlastní výstavby, zajištění kolaudace a samotného předání do provozu se zaškolením personálu.


Přehled poskytovaných služeb:

rozbor požadavků zákazníka,
návrh řešení,
specifikace potřebných podkladů (projektové dokumentace, posudky, průzkumy, provozní předpisy apod.),
specifikace rozsahu dodávek a prací,
zpracování oznámení záměru nebo dokumentace ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů,
zajištění závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí,
zpracování a zajištění schválení provozního řádu ve smyslu zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
zpracování oznámení o uvedení do provozu nového technologického zařízení na zpracování odpadů,
stavebně technický průzkum,
komplexní projektová příprava,
zpracování dokumentace k územnímu řízení,
zpracování dokumentace ke stavebnímu řízení (stavební povolení),
zpracování projektu (výkresové dokumentace technologie) pro provedení dodávky,
zajištění vyjádření správců veřejných sítí a dálkových vedení,
jednání s veřejnoprávními orgány a organizacemi a orgány státní správy,
zajištění vydání rozhodnutí a stanovisek příslušných orgánů,
zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení,
vyřízení nabytí právní moci,
příprava a kontrola dokladů ke kolaudaci,
kolaudační řízení,
závěrečné předání dodávky,
zaškolení personálu,
definování stálé podpory zákazníkovi.