english русский česky

solidifikace,homogenizace,solidifikační linka,peletizace,peletizační linka

O Firmě

Společnost LM Technologies s.r.o. byla založena v roce 1998 a od svého vzniku je zaměřena na návrhy, provoz, dodávky technologií pro úpravu a materiálové využití odpadů zařazených v kategoriích O-ostatní i N-nebezpečný, tj. průmyslových, komunálních.

V současné době se společnost specializuje zejména na dodávky a montáže technologických celků na úpravu a využití uvedených odpadů. Jedná se o technologická zařízení k úpravě chemických a fyzikálních vlastností celé škály odpadů metodami stabilizace resp. solidifikace, homogenizace, peletizace, drcení, separace, sušení.

Dodávky zařízení jsou řešeny komplexním způsobem od rozboru potřeb zákazníka, přes návrh řešení, zpracování dokumentace (včetně dokumentace nutné dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů), vlastní dodávku zařízení až po samotné zavedení zařízení do provozu.

Provozem dodávaných zařízení lze odpady upravovat až na úroveň výrobku. Společnost z doby provozování vlastních zařízení vlastní již několik certifikátů na výrobky. Jedná se o výplňové materiály vznikající postupem solidifikace z nebezpečných odpadů a dále plastové výrobky (polovegetační zatravňovací tvárnice, obrubníky, zámková dlažba, aj.) vznikající úpravou směsných plastů. Za vynález zařízení k výrobě výlisků byl společnosti udělen patent.

Kromě zařízení a postupu úpravy směsných plastů jsou na Úřadu průmyslového vlastnictví přihlášeny i další zařízení a postupy úpravy odpadů. Konkrétně jde o výrobu přídavného paliva úpravou spalitelných kalů v nejrůznějších formách a o zcela ojedinělou úpravu strusek z metalurgie hořčíkových slitin a využití procesem úpravy vznikajících surovin.

Mezi odpady, které lze spolehlivě na dodávaných zařízení upravit patří kontaminované zeminy a kaly, kaly z úpravy železa, čistíren odpadních vod i průmyslových, rybniční kaly, stavební odpady, strusky, teplárenské a elektrárenské popílky, slévárenské odprašky, sklářské kmeny, popeloviny.

Společnost tak svojí činností řeší moderním a ekologickým způsobem potřeby a požadavky řady průmyslových firem v oblastech likvidace a recyklace průmyslových odpadů a v oblastech odpadového hospodářství.