english русский česky

solidifikace,homogenizace,solidifikační linka,peletizace,peletizační linka

Peletizace prachových částic

Peletizace je metoda zkusovění prachového nebo kalového materiálu, která je založena na zvlhčování jemnozrnné suroviny v rotujícím zařízení. Za rotačního pohybu se jednotlivé částečky suroviny shlukují a tvoří tzv. zárodky, na které se nabaluje další materiál, až vzniknou kulovité částečky, pelety, požadovaného průměru.

Vlastnosti vyrobených pelet závisí na fyzikálně-chemických vlastnostech sbalovaného materiálu. Největší vliv na pevnost a otěrnost pelet má granulometrické složení sbalované suroviny. Čím jemnější frakce materiálu jsou sbalovány, tím je obvykle pevnost vyšší. Možnost zpeletizování vstupních materiálů je třeba ověřit poloprovozní zkouškou a určit vhodné přísady

Velikost pelet: 4 - 80 mm.Peletizace
Peletizační linky
Solidifikační linka
Homogenizační
Homogenizace
Solidifikaci

Vstupní materiál:

popílky teplárenské a elektrárenské
uhelné prachy a kaly
strusky
slévárenské odprašky
sklářské kmeny
popeloviny ze spalování biopaliv

Využití:
ekologické skládkování, recyklace (zpětné využití), výroba umělého kameniva, zásypy a výplně, vylehčení půdy, drenáže, výroba hnojiv pro zemědělce

Výhody:
odstranění prašnosti, snížení sypné hmotnosti granulátu, snížení vyluhovatelnosti, granule zachovávají tvar, nerozpouští se, jsou pevné a únosnéPopis technologie a schéma peletizační linky

Seznam strojů a zařízení:

1. Peletizační mísa

2. Dopravník mísící dvouvřetenový

3. Dopravník dávkovací - odpady

4. Dopravník dávkovací - přísady

5. Potrubní rozvody s armaturami a regulační řadou dávkování záměsové vody

6. Rozvody elektro ovládací panel, jističe, frekvenční měniče, kabelážPopis peletizační linky
Základní technologické schéma linky, na zpracování popílků, je uvedeno na Obr. Popílky jsou ze zásobníku /1/ dávkovány šnekem /3/ do dvouhřídelového mísiče /4/, do kterého je, v případě potřeby, dávkována i přísada. V mísiči je surovina předvlhčena, aby se omezila prašnost. Připravená směs je dávkována do peletizační mísy nebo bubnu /5/. Vyrobené syrové sbalky jsou dopravníkem /6/ vynášeny do expedičního zásobníku.

Peletizační mísa je též vhodná na úpravu popelovin za spalování biopaliv na hnojivo. Při sbalování jemné frakce lze doplňovat požadované živiny a dosáhnout plnohodnotného hnojiva pro biofarmy.