english русский česky

solidifikace,homogenizace,solidifikační linka,peletizace,peletizační linka

Provádění staveb

Přehled činností:

Terénní práce, vč. zajištění ozelenění
Zakládání staveb
Izolace staveb
Stavební úpravy a rekonstrukce průmyslových objektů
Výstavba rodinných domů


Inženýrská činnost

Přehled poskytovaných služeb:

rozbor požadavků zákazníka,
návrh řešení,
specifikace potřebných podkladů (projektové dokumentace, posudky, průzkumy apod.),
specifikace rozsahu dodávek a prací,
zpracování oznámení záměru nebo dokumentace ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů,
zajištění závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí,
stavebně technický průzkum,
komplexní projektová příprava,
zpracování dokumentace k územnímu řízení,
zpracování dokumentace ke stavebnímu řízení (stavební povolení),
zajištění vyjádření správců veřejných sítí a dálkových vedení,
jednání s veřejnoprávními orgány a organizacemi a orgány státní správy,
zajištění vydání rozhodnutí a stanovisek příslušných orgánů,
zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení,
vyřízení nabytí právní moci,
příprava a kontrola dokladů ke kolaudaci,
kolaudační řízení,
závěrečné předání stavby.