english русский česky

solidifikace,homogenizace,solidifikační linka,peletizace,peletizační linka

MOBILNÍ SOLIDIFIKAČNÍ LINKA

Naší společností bylo od roku 2002 vyvíjeno mobilní zařízení na úpravu a využití nebezpečných odpadů schopné úpravy v místě jejich výskytu, díky kterému by se snížily náklady na dopravu odpadů do místa uložení, popř. do místa úpravy ve stacionárním zařízení.

Po zahájení zkušebního provozu solidifikační linky v roce 2002 byly zjištěny technické nedostatky v části mísící, resp. homogenizační, kde stávající šnekové mísiče nedokázaly zajistit dokonalé promísení zejména lepivých materiálů, docházelo k nalepování a nakonec až k ucpání celého homogenizátoru. Šnekovice byly nahrazeny lopatkovým mísičem, který umožňuje 100% promísení a posun materiálu vzhledem k vhodně navrženému tvaru mísících lopatek zajišťujících při jejich provozu zároveň čištění prostoru mezi nimi. Šnekovice a mísící lopatky jsou vyrobeny z uhlíkové oceli se zvýšenou odolností proti opotřebení třením. Mísící lopatky mají vnější obrysové plochy opatřeny přivařenými tvarovými deskami z oceli typu HARDOX. Změněny byly i převodové poměry v poháněcím soukolí zařízení.

V současném technickém provedení je mobilní solidifikační linka (MSL) schopna, podle schválených receptur, upravovat odpady s vlhkostí od 10 do 80%, s různými druhy příměsí, až na úroveň certifikovaného materiálu. Výrobky z odpadů.

Společnost na Úřadu průmyslového vlastnictví přihlásila užitný vzor vázaný ke specifickému způsobu úpravy nebezpečných odpadů zařízením MSL – výroba alternativního resp. přídavného paliva Patenty a užitné vzory.

Mobilní solidifikační linka byla naší společností provozována v letech 2004 – 2006 na zakázkách při odstraňování starých ekologických zátěží z areálů společností Válcoven plechu a.s. ve Frýdku Místku a Železáren Chomutov a.s. Na uvedených realizovaných státních zakázkách byly pod dohledem ČIŽP, FNM, MF, MŽP a supervizní organizace upravovány nebezpečné odpady do podoby certifikovaného výplňového materiálu, který byl, vzhledem ke svým vhodným chemickým a geomechanickým vlastnostem, následně využit k rekultivacím skládky (např. k dotvarování figury skládky apod.) a rovněž jako výplňový materiál prostoru odtěžby. Celkem bylo upraveno 100 615 tun nebezpečných odpadů a do podoby certifikovaného výrobku téměř 80 000 tun.


POPIS MOBILNÍ SOLIDIFIKAČNÍ LINKY

Mobilní solidifikační linka je určena k mísení a homogenizaci směsí sypkých materiálů, rypných zemin, prachů a čerpatelných kalů, resp. k úpravě chemických a fyzikálních vlastností odpadů, zejména nebezpečných odpadů, metodou stabilizace, solidifikace případně i biodegradace.

Výsledným produktem může být tzv. stabilizát, produkt vhodný pro ekologické skládkování (převedení odpadních hmot do stabilizovaného stavu) nebo certifikovaný výrobek. Jedná se o výplňový materiál vznikající homogenizací neutralizačních kalů a dalších komponent (pojiv) podle stanovených receptur, který je možno, vzhledem k jeho geomechanickým vlastnostem, následně využít k vytvoření uzavíracích, hutnitelných, pojezdových vrstev, k doplnění bilance materiálů pro vyrovnání nebo k rekultivacím skládek. V současné době je společnost držitelem tří certifikátů a stavebně technických osvědčení na uvedený výrobek Výrobky z odpadů .

Množství dodávaných surovin je závislé na příslušné receptuře, tzn. zejména na fyzikálně-chemických vlastnostech zpracovávaného odpadu a dále na požadavcích na kvalitu výsledného produktu - stabilizátu. Příslušné receptury úpravy jsou vždy předem laboratorně vyvinuté a ověřené a zahrnují údaje o poměru jednotlivých míchaných složek (odpad, záměsová voda, vápno, cement, popílky a případně další tuhé přísady), o pořadí jejich přidávání a další náležitosti.

Mobilní provedení linky má proti stabilnímu výhody zvyšující její užitnou hodnotu např.:

linku je možné přemísťovat v prostoru skládky posouváním po terénu nebo přepravovat nákladním vozidlem,

při instalaci jsou minimální náklady na stavební práce (linku není nutné pevně kotvit k základu), vyhovuje pouze volně uložit na vyrovnaný
terén nebo na zpevněnou plochu, např. betonové panely,

není nutné stavební povolení.

Linku lze v případě zpracovávání odpadů, resp. nebezpečných odpadů provozovat na základě souhlasu příslušných orgánů státní správy. Inženýrská činnost (služby).

Linka v základním provedení je určena pro manipulaci zvedáním – závěsná oka na boku nosné konstrukce. Hlavní nosná konstrukce je pevnostně provedena tak, že po vyprázdnění linky (bez zpracovávaných materiálů) je možné manipulovat s linkou v celku, bez nutnosti demontáže, resp. úprav jednotlivých částí linky.

Složení kompletní sestavy a funkce

Technologie mobilních solidifikačních linek zjednodušeně sestává z hlavní nosné konstrukce s obslužnými plošinami a žebříkem, násypek pro dávkování odpadů a přísad, kontinuálního dvouvřetenového homogenizátoru pro mísení stabilizátu, elektromotoru. Součástí dodávky technologie jsou dále potrubní rozvody vody s příslušnými armaturami a regulační řadou, rozvody elektro a rozvaděč s ovládacím panelem. Solidifikační linka je doplněna o násypku se šnekovým dopravníkem, zásobní silo s filtrem a dávkovacím turniketem, o šnekový dopravník a vynášecí pásový dopravník. Po instalaci uvedených přídavných zařízení mohou do linky vstupovat i další přísady (podle daných receptur), např. popílky, cement, vápno, drcené kamenivo.

Dávkování ostatních zpracovávaných materiálů (sypkých a čerpatelných) se provádí pomocí vhodných zařízení (pásovými dopravníky resp. šnekovými dopravníky resp. čerpáním) do komory a násypky, které jsou umístěny na horním víku žlabu. Konstrukční řešení umožňuje vzájemnou výměnu komory a násypky, bez nutnosti konstrukčních úprav – tyto díly jsou do přírub víka žlabu volně nasunuty.