english русский česky

solidifikace,homogenizace,solidifikační linka,peletizace,peletizační linka

Solidifikace a homogenizace

Solidifikace, stabilizace či inertizace odpadů jsou technologické postupy, kterými se mění jejich geomechanické, fyzikální a chemické vlastnosti a rovněž jejich chemické a mineralogické složení tak, aby se u takto upravených odpadů docílilo lepší zpracovatelnosti, zpevnění, nižší propustnosti pro vodu a výrazného snížení vyluhovatelnosti škodlivin vodou, přičemž jsou tyto změny trvalé. Uvedené úpravy se provádí promícháním, resp. homogenizací, různých druhů odpadů s přídavkem pojiv.


Výhody:

snadná manipulace s upravenými odpady, resp. materiály,
nižší výdaje na nakládání s upravenými odpady, resp. materiály,
snížení nebezpečnosti nebo úplné odstranění nebezpečných vlastností odpadů,
možnost úpravy až do podoby certifikovaného materiálu,
rozšíření možností následného využití upravených odpadů, resp. materiálů,
výroba alternativního paliva.

Metodou solidifikace jsou upravovány zejména nebezpečné odpady za účelem jejich opětovného využití. Odpady z povrchové úpravy železa byly naší společností upravovány až na úroveň certifikovaného výrobku „výplňového materiálu“. Upravený materiál může být využit na překryvy skládek, dělící hrázky i jako již zmíněný výplňový materiál do prostoru odtěžby. Vzhledem k dosaženým výsledkům jsme držiteli tří certifikátů na výrobky z nebezpečných odpadů.

Výrobky z odpadů.Možnosti využití metody solidifikace a homogenizace pro účely:

Peletizace
Peletizační linky
Solidifikační linka
Homogenizační
Homogenizace
Solidifikaci

budování těsnících konstrukcí skládek odpadů,
sanace starých ekologických zátěží,
využití výplňového a sanačního materiálu v hornictví,
využití výplňového materiálu pro podzemní stavby,
využití pojivového materiálu pro problémové a nebezpečné odpady.
výroba alternativního paliva z ČOV.

Oblasti použití solidifikační a stabilizační linky a zpracovávané hmoty:

Odpady tuhé, sypké, těžitelné a čerpatelné:

Kontaminované zeminy a kaly
Kaly z úpravy železa
Kaly z čistíren odpadních vod
Kaly z průmyslových čistíren odpadních vod
Rybniční kaly
Stavební odpady
Popílky
Strusky

Přísady snižující vlhkost

Popílky suché a zkrápěné

Přísady stabilizační:

Cement
Vápno
Bentonit
Popílek

Záměsová voda pro dovlhčení na požadovanou hodnotuDalší možnosti použití:

Biodegradace
Aplikace enzymatických roztoků


MOBILNÍ SOLIDIFIKAČNÍ LINKA

Naší společností bylo od roku 2002 vyvíjeno mobilní zařízení na úpravu a využití nebezpečných odpadů schopné úpravy v místě jejich výskytu, díky kterému by se snížily náklady na dopravu.

V současném technickém provedení je mobilní solidifikační linka (MSL) schopna, podle schválených receptur, upravovat odpady s vlhkostí od 10 do 80%, s různými druhy příměsí, až na úroveň certifikovaného materiálu. Výrobky z odpadů.

Společnost na Úřadu průmyslového vlastnictví přihlásila užitný vzor vázaný ke specifickému způsobu úpravy nebezpečných odpadů zařízením MSL – výroba alternativního resp. přídavného paliva Patenty a užitné vzory.

Mobilní solidifikační linka byla naší společností provozována v letech 2004 – 2006 na zakázkách při odstraňování starých ekologických zátěží z areálů společností Válcoven plechu a.s. ve Frýdku Místku a Železáren Chomutov a.s. Na uvedených realizovaných státních zakázkách byly pod dohledem ČIŽP, FNM, MF, MŽP a supervizní organizace upravovány nebezpečné odpady do podoby certifikovaného výplňového materiálu, který byl, vzhledem ke svým vhodným chemickým a geomechanickým vlastnostem, následně využit k rekultivacím skládky (např. k dotvarování figury skládky apod.) a rovněž jako výplňový materiál prostoru odtěžby. Celkem bylo upraveno 100 615 tun nebezpečných odpadů a do podoby certifikovaného výrobku téměř 80 000 tun.


POPIS MOBILNÍ SOLIDIFIKAČNÍ LINKY

Mobilní solidifikační linka je určena k mísení a homogenizaci směsí sypkých materiálů, rypných zemin, prachů a čerpatelných kalů, resp. k úpravě chemických a fyzikálních vlastností odpadů, zejména nebezpečných odpadů, metodou stabilizace, solidifikace případně i biodegradace.

Výsledným produktem může být tzv. stabilizát, produkt vhodný pro ekologické skládkování (převedení odpadních hmot do stabilizovaného stavu) nebo certifikovaný výrobek. Jedná se o výplňový materiál vznikající homogenizací odpadů kategorie O a N v podobě čerpatelných kalů, zemin, kalů ČOV a dalších zpracovatelných odpadů podle stanovených receptur, který je možno, vzhledem k jeho geomechanickým vlastnostem, následně využít k vytvoření uzavíracích, hutnitelných, pojezdových vrstev, k doplnění bilance materiálů pro vyrovnání nebo k rekultivacím skládek. V současné době je společnost držitelem tří certifikátů a stavebně technických osvědčení na uvedený výrobek Výrobky z odpadů .

Množství dodávaných surovin je závislé na příslušné receptuře, tzn. zejména na fyzikálně-chemických vlastnostech zpracovávaného odpadu a dále na požadavcích na kvalitu výsledného produktu - stabilizátu. Příslušné receptury úpravy jsou vždy předem laboratorně vyvinuté a ověřené a zahrnují údaje o poměru jednotlivých míchaných složek (odpad, záměsová voda, vápno, cement, popílky a případně další tuhé přísady), o pořadí jejich přidávání a další náležitosti.

Po mnohaleté spolupráci s firmou IVM s.r.o. byla uvedena do provozu Mobilní solidifakační linka s označením MSL 15 - 40 B/3, která splňuje požadavky na úpravu a využití odpadu v rozmanitých podobách a složeních, odpadu od sypkých přes rypné, až po čerpatelné kaly. Dále splňuje požadavky zákazníků na přepracování kalů ČOV na alternativní palivo, popř. jen na jejich hygienizaci.